Wet- en regelgeving

De participatie wet

De Participatiewet biedt voor werkgevers én werknemers (uit het doelgroepregister) voordelen.

Kort samengevat heeft de Participatiewet tot doel om zoveel mogelijk mensen, met en zonder arbeidsbeperking, weer aan de arbeidsmarkt deel te laten nemen. De Participatiewet zorgt ervoor dat er voor de werkgever en werknemers meer mogelijkheden zijn waardoor er mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn.

Doelgroepverklaring

Doelgroep verklaring: 

Mensen die staan ingeschreven in “het doelgroep register banenafspraak” kunnen vanuit de participatiewet ondersteuning krijgen bij het zoeken en behouden van betaald werk. Dat noemen ze de doelgroep verklaring Je hebt dan meer kans op werk. Want het is voor werkgevers financieel aantrekkelijk om iemand uit het doelgroep register in dienst te nemen of te houden. De aanvraag om in het register te worden opgenomen kun je het best doen op het moment dat je afspraken wil gaan maken met de werkgever waar je wil gaan werken. Ook heb je door de doelgroep verklaring recht op een jobcoach.

Als (oud)leerling van een Praktijkschool, een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), of ENTREE-opleiding hoef je niet het hele formulier in te vullen. Vul de gegevens in bij de vragen 1 en 2. Daarna hoef je niets anders meer te doen dan bij vraag 7.1 te ondertekenen en een bewijs mee te sturen dat je dit type onderwijs hebt gevolgd (TLV, bewijs van inschrijving o.i.d.). Ook de bladen waar gevraagd wordt om medische gegevens hoeven niet te worden ingevuld. 

Belangrijk: jij hebt geen last van inschrijving in het doelgroep register, het geeft jou voordelen. En als je niet meer in het doelgroep register wil staan kan je je inschrijving terugtrekken.

Heb je vragen over de doelgroep verklaring of hulp nodig bij het aanvragen? Neem dan contact met ons op, wij helpen jou of u graag!

Verschillen per regio, ZSM ondersteunt graag!

De Participatie wet is een wet voor iedereen. Wel is het zo dat per regio het anders geregeld is. Ook het aanvragen van subsidies en regelingen is per regio soms verschillend. Wij als Zeeuwse Stichting Maatwerk ondersteunen jongeren, ouders en werkgevers graag bij het wegwijs maken en bij de juiste instantie/persoon regelingen en subsidies aanvragen.

Belangrijke informatie voor werkgevers

Om het uitvoeren van de banenafspraak en het aannemen van personeel met een arbeidsbeperking zo financieel aantrekkelijk mogelijk te maken, heeft de overheid verschillende tegemoetkomingen ontwikkeld. Bekijk ze eens en wellicht komt u iets tegen waardoor het voor uw bedrijf aantrekkelijker wordt iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Vergoeding extra werknemersvoorzieningen
Werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst nemen, die door zijn beperking een bepaald hulpmiddel nodig heeft om het werk uit te kunnen voeren, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van deze voorzieningen. Het toekennen van deze vergoeding gebeurt op basis van maatwerk, waarbij er sprake moet zijn van een medische noodzaak van de voorziening. Ook voorzieningen om op het werk te kunnen komen, kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

Loonkostensubsidie
Gemeenten kunnen met het instrument loonkostensubsidie werkgevers compenseren voor loonkosten (inclusief vergoeding werkgeverslasten) als zij mensen in dienst nemen die niet het minimumloon kunnen verdienen en behoren tot de doelgroep van de banenafspraak. De hoogte van de loonkostensubsidie is het  verschil tussen de vastgestelde loonwaarde en het wettelijk minimumloon. De loonwaarde  wordt periodiek  vastgesteld door middel van een loonwaardebepaling die door een arbeidsdeskundige uitgevoerd wordt. Zolang de loonwaarde lager is dan het wettelijk minimumloon kan de werkgever loonkostensubsidie ontvangen. Met deze rekentool kunt u zelf eenvoudig door het invullen van vier velden berekenen hoe hoog de loonkostensubsidie is. In de tool is uitgegaan van de regels die per 1 juli 2018 gelden, waarbij de loonwaarde niet meer wordt vastgesteld ten opzichte van het ‘rechtens geldend loon’, maar ten opzichte van het wettelijk minimumloon.

Loondispensatie Wajong
Voor werknemers met een Wajong-uitkering geldt een speciale regeling voor loondispensatie. Hiervoor gelden drie voorwaarden:

 • er is sprake van een verminderde arbeidsprestatie als gevolg van structureel functionele beperkingen;
 • de verminderde arbeidsprestatie is tenminste 25% lager dan de reguliere arbeidsprestatie;
 • de loonwaarde moet onder het wettelijk minimum(jeugd)loon liggen.

Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, krijgt u toestemming om een salaris te betalen dat in overeenstemming is met de vastgestelde loonwaarde. Toestemming kan verleend worden gedurende een periode van zes maanden tot vijf jaar. Verlenging is mogelijk.

No-riskpolis
Voor de gehele doelgroep van de banenafspraak geldt een uniforme no-riskpolis. UWV voert de polis uit en komt werkgevers tegemoet in de loonkosten als iemand uit de doelgroep banenafspraak ziek uitvalt. Ook telt de zieke werknemer dan niet mee voor de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. UWV vergoedt de totale financiële lasten tot het maximum-dagloon. De werkgever moet bij ziekte van de werknemer de ziektewetuitkering bij UWV aanvragen. Deze uitkering wordt dan aan de werkgever uitbetaald.

Wat is de wajong?

Je hebt recht op een Wajong-uitkering als je voor jouw 18e verjaardag of tijdens jouw studie een ziekte of beperking hebt gekregen. En duurzaam geen arbeidsvermogen hebt. Dit betekent dat je nooit meer kunt werken.

Met arbeidsvermogen bedoelt het UWV de mogelijkheden die je hebt om te werken. Dit kan ook werk zijn waarmee je minder dan het minimumloon verdient, omdat je door jouw ziekte of handicap minder aankunt dan andere werknemers. Of omdat je minder uren kunt werken.
Meer informatie over arbeidsvermogen vind je op de website van het UWV.

Voorwaarden Wajong-uitkering
Je komt in aanmerking voor een Wajong-uitkering als je door een ziekte of beperking nooit meer kunt werken. En als 1 van de volgende situaties voor jou geldt:

 • Je hebt op de dag dat je 18 jaar wordt een ziekte of handicap;
 • Je kreeg na jouw 18e en voor de dag dat je 30 jaar werd een ziekte of beperking. In het jaar voordat je de ziekte of handicap kreeg, volgde je minimaal 6 maanden een opleiding.

Je hebt recht op een Wajong-uitkering vanaf jouw 18e verjaardag. Of na 1 jaar gerekend vanaf het moment dat je tijdens jouw opleiding een ziekte of beperking kreeg. Verder geldt het volgende:

 • Je moet in Nederland wonen
 • Er zullen nooit mogelijkheden zijn om te werken
 • Je volgt op dit moment geen opleiding

Wanneer eindigt het recht op de Wajong-uitkering?
Het recht op de Wajong-uitkering eindigt bij 1 van de volgende situaties:

 • Je kunt weer werken.
 • Je gaat in het buitenland wonen.
 • Je bereikt de AOW leeftijd.
 • Je zit langer dan een maand in detentie.
 • Je houdt je niet aan de regels.

Aanvragen
Als je wilt weten of je een Wajong-uitkering kunt krijgen, kun je een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Op de website van UWV lees je hoe je dit doet. De uitkomst van die beoordeling kan zijn dat je een Wajong-uitkering krijgt.

Recht op bijstand (in plaats van Wajong)
Als je op jonge leeftijd een ziekte of handicap kreeg en nog mogelijkheden hebt om te werken, heb je geen recht op een Wajong-uitkering. Mogelijk heb je wel recht op bijstand. Een bijstandsuitkering kun je aanvragen bij jouw gemeente. Jouw gemeente helpt je ook bij het zoeken naar geschikt werk.

Meer informatie over de voorwaarden lees je op Rijkoverheid.nl.

Het LKV, het loonkostenvoordeel

Aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden.

Meer informatie vindt u op Het loonkostenvoordeel.

  Valt de werknemer ook nog onder de doelgroep arbeidsgehandicapte werknemers en start het dienstverband op of na 1 januari 2024? Vraag dan een doelgroepverklaring arbeidsgehandicapte werknemer aan. Met deze verklaring ontvangt de werkgever misschien het LKV arbeidsgehandicapte werknemer. Dit LKV wordt niet afgeschaft. En de bedragen ervan blijven hetzelfde.

  Belangrijke informatie voor werkgevers

  Belangrijke informatie voor werkgevers

  Om het uitvoeren van de banenafspraak en het aannemen van personeel met een arbeidsbeperking zo financieel aantrekkelijk mogelijk te maken, heeft de overheid verschillende tegemoetkomingen ontwikkeld. Bekijk ze eens en wellicht komt u iets tegen waardoor het voor uw bedrijf aantrekkelijker wordt iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

  Vergoeding extra werknemersvoorzieningen
  Werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst nemen, die door zijn beperking een bepaald hulpmiddel nodig heeft om het werk uit te kunnen voeren, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van deze voorzieningen. Het toekennen van deze vergoeding gebeurt op basis van maatwerk, waarbij er sprake moet zijn van een medische noodzaak van de voorziening. Ook voorzieningen om op het werk te kunnen komen, kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

  Loonkostensubsidie
  Gemeenten kunnen met het instrument loonkostensubsidie werkgevers compenseren voor loonkosten (inclusief vergoeding werkgeverslasten) als zij mensen in dienst nemen die niet het minimumloon kunnen verdienen en behoren tot de doelgroep van de banenafspraak. De hoogte van de loonkostensubsidie is het  verschil tussen de vastgestelde loonwaarde en het wettelijk minimumloon. De loonwaarde  wordt periodiek  vastgesteld door middel van een loonwaardebepaling die door een arbeidsdeskundige uitgevoerd wordt. Zolang de loonwaarde lager is dan het wettelijk minimumloon kan de werkgever loonkostensubsidie ontvangen. Met deze rekentool kunt u zelf eenvoudig door het invullen van vier velden berekenen hoe hoog de loonkostensubsidie is. In de tool is uitgegaan van de regels die per 1 juli 2018 gelden, waarbij de loonwaarde niet meer wordt vastgesteld ten opzichte van het ‘rechtens geldend loon’, maar ten opzichte van het wettelijk minimumloon.

  Loondispensatie Wajong
  Voor werknemers met een Wajong-uitkering geldt een speciale regeling voor loondispensatie. Hiervoor gelden drie voorwaarden:

  • er is sprake van een verminderde arbeidsprestatie als gevolg van structureel functionele beperkingen;
  • de verminderde arbeidsprestatie is tenminste 25% lager dan de reguliere arbeidsprestatie;
  • de loonwaarde moet onder het wettelijk minimum(jeugd)loon liggen.

  Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, krijgt u toestemming om een salaris te betalen dat in overeenstemming is met de vastgestelde loonwaarde. Toestemming kan verleend worden gedurende een periode van zes maanden tot vijf jaar. Verlenging is mogelijk.

  No-riskpolis
  Voor de gehele doelgroep van de banenafspraak geldt een uniforme no-riskpolis. UWV voert de polis uit en komt werkgevers tegemoet in de loonkosten als iemand uit de doelgroep banenafspraak ziek uitvalt. Ook telt de zieke werknemer dan niet mee voor de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. UWV vergoedt de totale financiële lasten tot het maximum-dagloon. De werkgever moet bij ziekte van de werknemer de ziektewetuitkering bij UWV aanvragen. Deze uitkering wordt dan aan de werkgever uitbetaald.

   

   

   

  Naar overzicht