home - ZSM

Ga naar de inhoud
updates
Criteria praktijkonderwijs blijven behouden
Waar ZSM voor staat
UWV-formulieren
Zoek je een formulier om iets aan te vragen bij het UWV, dan is dit een handige link...
participatiescan
feedback
Wij staan steeds open voor tips en opmerkingen. Vind je iets van deze website, mis je iets of staan er onjuistheden op, meld ze ons dan a.u.b. Bij voorbaat dank voor je medewerking.
In de twaalfde voortgangsrapportage is vorige week bekend gemaakt dat de landelijke criteria voor pro (bestaande uit IQ en leerachterstanden van de leerling) worden behouden. Hierdoor blijft het praktijkonderwijs een herkenbare schoolsoort waarbij een toelaatbaarheidsverklaring noodzakelijk is. Dit om een goede afweging te kunnen maken of een leerling daadwerkelijk op zijn of haar plek is in het praktijkonderwijs. De meeste praktijkscholen zijn klein van omvang en daardoor extra kwetsbaar voor leerlingendaling. Het is belangrijk dat het onderwijs aanbod beschikbaar blijft en aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van de leerling. Om het onderwijsaanbod in de toekomst te kunnen behouden voor leerlingen die dat nodig hebben en het beste uit de leerlingen te kunnen halen is samen met de Sectorraad Praktijkonderwijs een werkagenda opgesteld voor de komende periode
NoRisk-polis
Regelmatig zijn er vragen over de inhoud van de No-Risk polis. Hiervoor is een factsheet beschikbaar waarmee een stagebegeleider de (potentiële) werkgever duidelijke informatie kan verstrekken. Bekijk hier de factsheet.
Het doel van ZSM is om alle kwetsbare jongeren een passende plaats in de maatschappij te bieden. Die plaats moet passen bij hun mogelijkheden en talenten. De weg van onze leerling naar de toekomst is een ingewikkeld proces waarin  veel partijen een functie hebben. ZSM wil een verbindende rol spelen door de partijen bij elkaar te brengen.
ZSM richt zich enerzijds op een nauwe samenwerking tussen de scholen onderling. Anderzijds  is ze gericht op een intensieve samenwerking met de regionale ketenpartners. Zo krijgen we vroegtijdig een beeld van de (on)mogelijkheden en talenten van elke leerling.
16-27 / op weg naar zelfstandigheid


VNG is er voor gemeenten, NJi heeft de focus op onderwijs en jeugdhulp, Movisie op Wmo en Divosa op werk en inkomen. Samen weten ze meer en bereiken ze meer ambtenaren, professionals, ouders en jongeren.

Zij streven naar één sociaal domein. Vanuit de eigen expertise werken de kennisinstituten, landelijke verenigingen en gemeenten samen binnen de Aanpak 16-27. Alleen door samen te werken en door de jongere centraal te stellen, ondersteunen zij hen in hun weg naar volwassenheid. (website)
Terug naar de inhoud