Wat we doen

De Zeeuwse Stichting Maatwerk richt zich enerzijds op een nauwe samenwerking tussen de scholen onderling. Anderzijds is ze gericht op een intensieve samenwerking met regionale ketenpartners. Zo krijgen we vroegtijdig een beeld van de (on)mogelijkheden en talenten van elke leerling.

Waar we voor staan

Missie

Vanuit talenten samenwerken aan een toekomst, voor elke leerling een oplossing!

Visie

De stichting stelt zich ten doel alle kwetsbare jongeren te leiden naar een plaats in de samenleving die past bij hun mogelijkheden en talenten door de partijen bij elkaar te brengen die daarvoor nodig zijn. De weg van onze leerling naar de toekomst is een ingewikkeld proces waarin veel partijen een functie hebben. De Zeeuwse Stichting Maatwerk wil hierin een verbindende rol spelen.

Belangrijke waarden voor de Zeeuwse Stichting Maatwerk zijn

  • Acceptatie
  • Participatie
  • Gelijke kansen voor iedere jongere
Geen Zeeuwse ZSM-leerling tussen wal en schip
werkteam ZSM

Deelnemende scholen

Alle scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, Praktijkonderwijs en Scalda Startcollege (MBO niveau 1 & 2) in Zeeland zijn aangesloten bij de Zeeuwse Stichting Maatwerk.

Bekijk alle scholen

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid van ZSM en voor de financiële situatie. Zij bepalen tevens de agenda van de Raad van Advies.

Voorzitter

Wouter van Bennekom

Stuur een e-mail Bel 0631046538
Secretaris

Ard-Jan Trouwborst

Stuur een e-mail Bel 0622292655
Penningmeester

Tom Schild

Stuur een e-mail Bel 0654990095

Raad van Advies

De Raad van Advies wordt gevormd door de leidinggevenden c.q. directeuren van de scholen die zijn aangesloten bij de Zeeuwse Stichting Maatwerk. Zij komen ongeveer vier maal per jaar bij elkaar om het beleid uit te stippelen en hebben tevens een toezichthoudende rol t.o.v. het bestuur.

Maatwerkgroep

Alle stagebegeleiders, stagedocenten, stagecoördinatoren maken deel uit van de zgn. maatwerkgroep. Zij delen ervaringen, houden elkaar op de hoogte (denk aan wijzigingen in wetgeving, regionale en/of lokale initiatieven/ontwikkelingen) en kunnen er met vragen terecht. De term ‘maatwerk’ slaat op de oorsprong van deze groep en nog steeds actueel: we willen voor elke leerling maatwerk leveren en hebben daar onze collega’s bij nodig.

Werkteam

Het werkteam werkt het beleid wat door bestuur/raad van advies wordt uitgezet uit. Zij onderhouden ook vele contacten binnen het netwerk. Dat netwerk bevindt zich binnen de kring van de deelnemende scholen, maar ook daarbuiten. Te denken valt dan aan gemeenten, UWV, werkgevers, sociaal domein enz.

Werkteam

Jack van Nieuwenhuijzen

Stuur een e-mail Bel 0648521100
Werkteam

Arjan Jobse

Stuur een e-mail Bel 0620961115
Werkteam en verlengde nazorg coördinator

Veronique de Jonge

Stuur een e-mail Bel 0618850442

Verlengde nazorg

Schoolverlaters van VSO- en praktijkscholen die zijn uitgestroomd naar werk, kunnen gebruik maken van “verlengde nazorg”. Ervaren begeleiders onderhouden contacten met deze schoolverlaters en het netwerk om hen heen om er voor te zorgen dat de werkplek een bestendige is en blijft.

Coördinator verlengde nazorg Zeeuws-Vlaanderen

Annemarie Langedijk

Stuur een e-mail Bel 0637352903
Algemene coördinator verlengde nazorg Walcheren en de Bevelanden

Veronique de Jonge

Stuur een e-mail Bel 0618850442