ZSM in de media - ZSM

Ga naar de inhoud

ZSM in de media

informatie > ZSM publicaties
16-01-2017
op de website van Aan de slag in Zeeland
Zeeuwse Stichting Maatwerk is gestart met werkteam
Alle Zeeuwse scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs zijn verenigd in de Zeeuwse Stichting Maatwerk (ZSM), die als doel heeft de leerlingen een plek te geven op de arbeidsmarkt. Een werkteam zoekt daarvoor samenwerking met de ketenpartners. Ook heeft ZSM een uitstroom- en volgmonitor.

In de Zeeuwse Stichting Maatwerk (ZSM) zijn alle achttien Zeeuwse scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en de mbo-entreeopleiding van Scalda verenigd. De stichting stelt zich ten doel alle kwetsbare jongeren toe te leiden naar een plaats in de samenleving, die past bij hun mogelijkheden en talenten. ZSM doet dit door alle partijen die daarvoor nodig zijn bij elkaar te brengen. De weg van de leerling naar de toekomst is namelijk een ingewikkeld proces, waarin veel partijen een functie hebben. Daarom wil ZSM een verbindende rol spelen. ZSM richt zich enerzijds op een nauwe samenwerking tussen de scholen onderling en anderzijds op een intensieve samenwerking met de regionale ketenpartners om daarmee vroegtijdig een beeld te hebben van de (on)mogelijkheden en talenten van elke leerling.

Meten is weten
ZSM heeft een uitstroom- en volgmonitor ontwikkeld. In de uitstroommonitor brengt ZSM alle gegevens van schoolverlaters van de betrokken scholen in beeld. Per school, per gemeente, per regio en provinciaal is in beeld gebracht welke richtingen de leerlingen op zijn gegaan. Door middel van de volgmonitor wordt in kaart gebracht hoe succesvol de uitstroombestemmingen zijn en hoe bestendig de plaatsingen zijn geweest.

Werkteam
Aanvankelijk had ZSM als doel het vergroten van mogelijkheden voor leerlingen door onderlinge uitwisseling van expertise en lesplaatsen. In de loop van de tijd heeft ZSM zich ontwikkeld tot een organisatie die zich breed bezighoudt met arbeidstoeleiding, toeleiding naar vervolgonderwijs én toeleiding naar (arbeidsmatige) dagbesteding  van kwetsbare jongeren. Om die reden en om slagvaardiger te zijn, bestaat ZSM niet meer uit een bestuur en een coördinator, maar werkt ZSM sinds 1 september 2016 met een werkteam. Vanuit iedere subregio (Zeeuws-Vlaanderen, Oosterschelderegio en Walcheren) heeft  een vertegenwoordiger, werkzaam op een van de betrokken scholen, hierin zitting. Een dag per week werken zij op detacheringsbasis bij ZSM. Zij houden zich onder meer bezig met de begeleiding van scholen, de volg- en uitstroommonitor, het creëren van een databank van stagebedrijven, het in kaart brengen van zorgaanbieders, het realiseren van een nauwe samenwerking met de ketenpartners (UWV, gemeenten en Werk(gevers)servicepunten), het in kaart brengen van de mogelijkheden van jobcoaching en het inrichten van een vangnetwerk voor oud-leerlingen.

De toekomst
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. ZSM wil zich structureel voor de doelgroep kwetsbare jongeren blijven inzetten. Het vso en pro telt momenteel ruim 1400 Zeeuwse jongeren met nog een heel leven voor zich. Zij verdienen professionele begeleiding en werk dat bij hun mogelijkheden en talenten past. Misschien is dat werk wel in uw bedrijf of organisatie te vinden of te creëren…

Kijk HIERvoor de uitstroom- en volgmonitor.
12-01-2015
op de website van Leren in Zeeland / RBL
Over ZSM
In de Zeeuwse Stichting Maatwerk hebben zich alle scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PRO) verenigd met als doel in gezamenlijkheid alle jongeren met een arbeidsgerelateerde hulpvraag, rechtstreeks vanuit het onderwijs naar een vervolgopleiding, passende arbeidsplaats of zinvolle dagbesteding toe te leiden. Met als uiteindelijk doel dat de jongeren werken aan een economisch zo zelfstandig mogelijke toekomst om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van een uitkering.

Om jongeren in een kwetsbare positie ook daadwerkelijk te laten participeren in het vervolgonderwijs en/of op de arbeidsmarkt is het zaak samenwerking te zoeken met alle betrokken partijen (Gemeenten/Werkgevers Service Punten/ Werkgroep Arbeidsmarktregio Zeeland/UWV/Regionale Bureaus Leerlingzaken) en deze op regionaal niveau bij elkaar te brengen om met een gemeenschappelijke agenda vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te komen tot een gezamenlijke preventieve aanpak teneinde vroegtijdige schooluitval te voorkomen. Deze samenwerking moet leiden tot minder versnippering en meer differentiatie en deskundigheid. Vanuit deze gedachte hebben de Zeeuwse PRO en VSO scholen zich verenigd in de Zeeuwse Stichting Maatwerk.

Werkwijze
De methodiek ‘Branchegericht Opleiden en Plaatsen’ is ontwikkeld als antwoord op de vraag hoe de arbeidstoeleiding van VSO- en PRO- leerlingen opbrengst- en branchegericht vorm gegeven kan worden, waarbij de mogelijkheden en eisen van de regionale arbeidsmarkt leidend zijn voor het voorliggende leerwerk-programma binnen het VSO en Praktijkonderwijs. De kern van ‘Branchegericht Opleiden en Plaatsen’ is dat het traject van de jongere zich richt op een specifieke en concrete werkplek. De methodiek is gebaseerd op doelgerichte competentieontwikkeling zodat leerlingen PRO en VSO beter toegerust zijn voor de beschikbare functies (onder startkwalificatieniveau) op de regionale Zeeuwse arbeidsmarkt.

Het coördineren, afstemmen en/of gezamenlijk uitvoeren van activiteiten
Om hun leerlingen een goede voorbereiding op werk te bieden werken de scholen nauw samen. Deze samenwerkende onderwijsinstellingen delen hiertoe faciliteiten, methodieken en kennis zodat leerlingen meer individueel gerichte maatwerktrajecten geboden kunnen worden. Hiermee wordt aangesloten bij zowel de mogelijkheden van de leerling als ook bij de vraag van de arbeidsmarkt. Door zoveel mogelijk scholingsvragen van meerdere scholen te bundelen en deze te coördineren, is het mogelijk de gelijkluidende vragen te koppelen en een hoger rendement te bereiken. Daarnaast staat het (her)ordenen van toeleidings-activiteiten en in kaart brengen van benodigde instrumentaria tussen samenwerkings-partners in het netwerk hoog op de agenda.

Borging
Het is van belang dat de kwaliteit van arbeidstoeleiding en -inpassing bewaakt, bewaard en verder uitgebouwd wordt. Alleen door intensivering van de samenwerking tussen de ketenpartners, en het totale onderwijsveld op zowel inhoudelijk- als organisatorisch gebied, zal de nu beschikbare expertise behouden kunnen blijven en uitgebouwd kunnen worden.

Karel Kerckhaert
ZSM
Terug naar de inhoud