oude website - ZSM

Ga naar de inhoud

oude website

Deze website wordt niet meer verder onderhouden. We zijn overgestapt naar een site die ook op tablets en smartphones goed te lezen is. Gelijkertijd hebben we ons adres veranderd in ZSM.nu Een stuk simpeler, toch? Wilt u uw adressenlijst/contacten aub op deze wijziging aanpassen? U kunt eenvoudigweg zeeuwsestichtingmaatwerk.nl vervangen door zsm.nu Dan zal alles nog beter werken dan het tot nu toe al deed.


breed offensief arbeidsparticipatie
Op 20 november heeft staatssecretaris Van Ark van SZW een van maarliefst 28 kantjes naar de Tweede en de Eerste Kamer gestuurd over haar plannen voor een ‘breed offensief’.

Op zich gaat het best goed, schrijft de staatssecretaris. Er komen steeds meer extra banen bij voor mensen met een arbeidsbeperking, er gaan meer mensen aan het werk en beschikbare instrumenten als job coaching, loonkostensubsidies en beschut werk worden steeds vakeringezet. Maar het moet nog beter, aldus Van Ark.Op basis van onderzoek en signalen uit de praktijk stelt ze daarom een serie maatregelen voor om belemmeringen weg te nemen en nog meer(duurzame) matches tot stand te brengen.

De voorstellen zijn uitgewerkt op basis van vierijkpunten:
  1. Het moet voor werkgevers en werkzoekenden eenvoudiger worden.
  2. (Meer) werken moet aantrekkelijker worden voor mensen met beperkingen.
  3. Werkgevers en werkzoekenden moeten elkaar beter weten te vinden.
  4. Meer duurzame banen. Zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt is erteveel flexwerk en dat moet anders.

Lees hier de samenvatting en hele brief.
Website SBCM; schat aan informatie
Bijdragen aan passend, betaald en duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Dàt is de missie van SBCM, het Kenniscentrum en Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds sociale werkgelegenheid. Op hun website staat een schat aan informatie die het werkterrein van ZSM en de scholen meer dan 'raken'. We geven twee voorbeelden:

Met de jobcoach lukt het wel.
  • De werknemers geven aan dat ze zonder jobcoach niet in staat zouden zijn geweest om hun baan te behouden. Doordat dit (met de jobcoach) toch lukt, ontstaat er een positief effect op hun zelfvertrouwen en hun kwaliteit van leven.
  • Werkgevers zijn door de inzet van de jobcoach in staat om medewerkers met een beperking in dienst te hebben en te houden.
  • Uitvoeringsorganisaties zien dat er, met de inzet van een jobcoach, minder uitval is.
De bestudeerde cases laten zien dat de inzet van een jobcoach effect heeft op de duurzaamheid van dienstverbanden van mensen met een arbeidsbeperking.

Werkwijzer wijzer naar werk
Een interessant boekwerkje uit okt 2013 wat nog steeds actueel is voor jobcoaches én stagebegeleiders. Deze werkwijzer bestaat uit verschillende hoofdstukken. Wie geïnteresseerd is in wat coachen en begeleiden in dit kader is, leest hoofdstuk 2. Wie benieuwd is naar de resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van onder meer coachen, vindt deze in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt een theoretisch fundament gelegd dat helpt om in te zien welke basisbehoeften bepalend zijn in een coachingsproces. Wie vooral geïnteresseerd is in de praktische uitvoering van coachen en begeleiden, kan daarvoor terecht in de hoofdstukken 5 en 6.
Belangrijke en steeds actuele informatiebronnen
Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen 2019 heeft de Tweede Kamer de motie Segers c.s. aangenomen met het verzoek om extra aandacht voor bestrijding van armoede onder kinderen (vier miljoen euro), voor dienstverlening door vrijwilligersorganisaties op het terrein van schulden (vier miljoen euro) en voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs (17 miljoen euro).
Bovenstaande was te lezen in de InfoFlits van de Sectorraad Praktijkonderwijs. De InfoFlits verschijnt wekelijks.

Meld je aan voor de InfoFlits van de sectorraad Praktijk Onderwijs

Ook helemaal op de hoogte van het 'doelgroepenmodel' wat ontwikkeld is o.l.v. LECSO en 30 november (15.30-16.30 uur) op 'Hét Congres' wordt gepresenteerd?

In de 'Nieuwsbrief van LECSO' wordt er regelmatig over gepubliceerd. Deze nieuwsbrief verschijnt regelmatig. Je kan je er op inschrijven op de website van LECSO.Meld je aan voor de Nieuwsbrief van LECSO


N.a.v. bovenstaande merkt het ZSM-bestuur op:
De zgn. Segersgelden, landelijk € 17.000.000,- bestemd voor het instandhouden van o.a. Arbeidstoeleiding in het VSO en Pro, compenseren een deel van het wegvallen van ESF-middelen. Voor Zeeland gaat het om een bedrag van € 272.000,- ZSM heeft met de WAZ een intentieverklaring opgesteld conform de landelijke richtlijnen. Doelstelling is dat het volledige bedrag ter beschikking van ZSM wordt gesteld, zodat de komende jaren de instandhouding van ZSM gewaarborgd blijft”.
updates
laatste updates op de website:
06-12-2018'breed offensief arbeidsparticipatie'
zie hiernaast
29-11-2018
06-11-2018aandact voor website SBCM
(zie hiernaast)
28-10-2018belangijke en actuele informatie. (Zie rechts hiernaast)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aan begrippenlijst toegevoegd: 'Divosa'
09-10-2018belangrijk voor leerlingen aangevuld
03-10-2018typering leerlingen PRO-VSO
              meer...
UWV-formulieren
Zoek je een formulier om iets aan te vragen bij het UWV, dan is dit een handige link...
participatiescan
feedback
Wij staan steeds open voor tips en opmerkingen. Vind je iets van deze website, mis je iets of staan er onjuistheden op, meld ze ons dan a.u.b. Bij voorbaat dank voor je medewerking.
NoRisk-polis
Regelmatig zijn er vragen over de inhoud van de No-Risk polis. Hiervoor is een factsheet beschikbaar waarmee een stagebegeleider de (potentiële) werkgever duidelijke informatie kan verstrekken. Bekijk hier de factsheet.
Waar ZSM voor staat
Het doel van ZSM is om alle kwetsbare jongeren een passende plaats in de maatschappij te bieden. Die plaats moet passen bij hun mogelijkheden en talenten. De weg van onze leerling naar de toekomst is een ingewikkeld proces waarin  veel partijen een functie hebben. ZSM wil een verbindende rol spelen door de partijen bij elkaar te brengen.
ZSM richt zich enerzijds op een nauwe samenwerking tussen de scholen onderling. Anderzijds  is ze gericht op een intensieve samenwerking met de regionale ketenpartners. Zo krijgen we vroegtijdig een beeld van de (on)mogelijkheden en talenten van elke leerling.
16-27 / op weg naar zelfstandigheid


VNG is er voor gemeenten, NJi heeft de focus op onderwijs en jeugdhulp, Movisie op Wmo en Divosa op werk en inkomen. Samen weten ze meer en bereiken ze meer ambtenaren, professionals, ouders en jongeren.

Zij streven naar één sociaal domein. Vanuit de eigen expertise werken de kennisinstituten, landelijke verenigingen en gemeenten samen binnen de Aanpak 16-27. Alleen door samen te werken en door de jongere centraal te stellen, ondersteunen zij hen in hun weg naar volwassenheid. (website)
Zeeland haalt doelstelling banen voor mensen met een beperking dit jaar niet
Overheid en bedrijfsleven in Zeeland gaan de doelstelling voor het creëren van banen voor mensen met een beperking dit jaar niet halen. Dat blijkt uit cijfers van het UWV over de banenafspraak Zeeland.

In het kader van de Participatiewet zijn er in Zeeland afspraken gemaakt over het aantal nieuwe banen voor mensen met een beperking. Het is de bedoeling dat er voor het eind van dit jaar 927 van dit soort banen zijn, 637 in het bedrijfsleven en 290 bij de overheid en het onderwijs. Maar uit de cijfers over dit jaar blijkt dat dit aantal bij lange na niet gehaald wordt.


'Trots op mijn baan'
Ferenc Hannewijk heeft een visuele handicap en werkt bij Rijkswaterstaat in Middelburg. Hij is daar mede verantwoordelijk voor de inkoopdossiers en hij is secretaris van de ondernemingsraad. "Ik ben heel trots op mijn baan", zegt hij.
Hannewijk: "Het is een verantwoordelijke baan."

Terug naar de inhoud