missie en visie - ZSM

Ga naar de inhoud

missie en visie

de stichting
vanuit talenten samenwerken aan een toekomst
strategische en tactische keuzes
Missie
Vanuit talenten samenwerken aan een toekomst, voor elke leerling een oplossing !

Visie
De stichting stelt zich ten doel alle kwetsbare jongeren toe te leiden naar een plaats in de samenleving die past bij hun mogelijkheden en talenten door die partijen bij elkaar te brengen die daarvoor nodig zijn. De weg van onze leerling naar de toekomst is een ingewikkeld proces waarin veel partijen een functie hebben. ZSM wil hierin een verbindende rol spelen.

Belangrijke waarden voor de Zeeuwse Stichting Maatwerk zijn
  • Acceptatie
  • Normalisatie/participatie
  • Integratie


Download hier het volledige beleidsdocument 2016.
Strategische en tactische keuzes:

tijdig en adequaat kunnen inspelen op externe ontwikkelingen:
 • inrichten van een zo toegankelijk mogelijk portaal van actuele wet- en regelgeving en overige beschikbare relevante informatie
 • overzicht re-integratie instrumentarium

blijvend investeren in de kwaliteit en expertise van (arbeid)toeleiding:
 • organiseren van professionalisering
 • doorontwikkelen van de uitstroommonitor / volgmonitor / prognosemonitor
 • in kaart brengen en verspreiden arbeidsmarktkansen Zeeland voor laagopgeleiden
 • doorontwikkeling informatiemateriaal voor ouders

Kansen zien, nemen en ontwikkelen:
 • begeleiding van schoolverlaters en oud-leerlingen (vangnetwerk)
 • optimaal inzetten van jobhunters en trajectbegeleiders
 • bijzondere aandacht voor uitstroombestemming dagbesteding
 • onderzoek werkbrigade
 • kennisuitwisseling tussen de scholen en gemeenten
 • jobcoaching

Voortdurend investeren in goede relaties met de juiste partners:
 • Pro-MBO / VSO-MBO
 • aansluiting Werkgroep Arbeidsmarktregio Zeeland
 • Gemeenten
 • Werkgevers Service Punt
 • UWV
 • Werkgeversorganisaties


Terug naar de inhoud