informatie(bronnen) - ZSM

Ga naar de inhoud

informatie(bronnen)

informatie
UWV
Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren (NJI-publicatie)
Wet landurige Zorg
Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.
premiekorting en loonkostensubsidie
Voor werkgevers:

Neemt u of houdt u een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst? Dan krijgt u tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie. Neemt u een werknemer aan uit de doelgroep van de banenafspraak en kan hij niet zelfstandig het minimumloon verdienen? U kunt premiekorting en loonkostensubsidie combineren.

Kijk op het ondernemersplein voor meer informatie.
Informatie van de belastingdienst hierover.
Jongeren zijn sociaal, economisch en financieel zelfstandiger als zij werken. Meer jongeren aan het werk, dat is dan ook waar gemeenten, werkgevers, partners in sociale zekerheid en onderwijs voor staan. Met speciale aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie. Deze jongeren hebben namelijk vaak bemiddeling en extra hulp nodig in de overgang van onderwijs naar passend werk. Onderwijs, gemeenten en werkgevers werken samen om deze jongeren in kwetsbare posities continuïteit in begeleiding en hulp te bieden.
  • Wie zijn deze jongeren die extra begeleiding nodig hebben? En om welke aantallen gaat het?
  • Gemeenten, onderwijs en UWV hebben vanuit de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo wettelijke verplichtingen. Voor een soepele overgang van school naar werk voor kwetsbare jongeren is samenwerking tussen deze spelers van groot belang.
  • Welke instanties helpen mee kwetsbare jongeren aan het werk te krijgen?
  • Gemeenten worden geacht samenhangend jeugdhulpbeleid te voeren in afstemming en in samenwerking met onderwijs, zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en veiligheid.

Dit alles en nog veel meer is te lezen in de uitgave van het Nederlands Jeugdinstituut: Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren
aanvraag doelgroepregister
Vannaf 1 januari 2017 kunnen alle leerlingen die zijn ingeschreven in het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs als ze dat willen ingeschreven worden in het doelgroepregister. Dit kan echter alleen nog de jongere zelf (met z’n ouders) doen. De school kan hier uiteraard bij helpen en zorgen voor het bewijs van inschrijving (+beschikking/toelaatbaarheidsverklaring). We noemen dit de ‘’schoolroute’’. Ondertekening geschiedt altijd door de jongere (en < 18 ook ouders). Na aanmelding volgt dan automatisch bericht van inschrijving in het register.
Gemeenten of andere partijen kunnen nog wel PrO en VSO-leerlingen aanmelden, maar dan volgt een oproep ter beoordeling. Dee maatregel is in de wet vastgelegd om te voorkomen dat er druk op de (ex)-leerling wordt uitgeoefend om in het register geplaatst te worden. Om dit te voorkomen ligt er dus een belangrijke taak voor de scholen weggelegd om ervoor te zorgen dat leerlingen die dat willen (en voor wie het een belangrijk instrument is om aan de slag te kunnen) via de ‘’schoolroute’’ worden ingeschreven.
Regelhulp
Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZ, UWV, CAK, Stichting Opvoeden en SVB. Daarnaast zijn vele organisaties betrokken bij de totstandkoming van de inhoud. Voor inhoudelijke vragen over hulp en ondersteuning kunt u terecht bij de organisaties die deze hulp leveren.

Ga naar de website
CKZ
Coöperatie van ondernemers in de kleinschalige zorg in Zeeland

In de coöperatie werken achtenveeertig kleinschalige zorgbedrijven samen. Deze bedrijven hebben allen hun autonomie. De coöperatie heeft inmiddels het keurmerk ISO-9001 behaald voor kwaliteitsmanagement en zijn partner voor partijen die passende zorg willen contracteren (Gemeenten, Rijk en Zorgverzekeraars). Verder zijn zij vraagbaak voor cliënten en verwijzers die zoeken naar passende zorg.

Kijk HIER voor meer informatie.

Mensen met een beperking en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt verdienen een volwaardige plaats in onze samenleving. Helaas is dat nog lang niet overal zo. Veel werkgevers willen hun verantwoordelijkheid nemen, maar zien op tegen de nadelen. Ontdek wat deze mensen voor uw bedrijf kunnen betekenen en ga de uitdaging aan! Lees verder
stroomschema beoordeling arbeidsvermogen
Hieronder een link naar een stroomschema en uitleg over de criteria die worden gehanteerd bij de beoordeling arbeidsvermogen. Afhankelijk van die beoordeling heeft iemand wel, of geen recht op een wajong-uitkering, wordt hij in het doelgroepregister geplaatst, of kan iemand aanspraak maken op de voorziening beschut werk.

Implementatiescan Arbeidsparticipatie Jongeren met een Kwetsbare Positie

Een geweldig grote bron van informatie op het gebied van instrumenten, programma's, praktijkvoorbeelden en links.

Landelijk Expertise Centrum Specoiaal Onderwijs (LECSO)
Altijd up-to-date
Bijzonder actuele informatie...


Terug naar de inhoud