actueel - ZSM

Ga naar de inhoud

actueel

informatie
14-01-2018
Het loonkostenvoordeel (LKV)
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden.

Bent u direct na uw uitkering gaan werken bij een nieuwe werkgever of bent u herplaatst bij uw huidige werkgever? En valt u onder een van de 4 doelgroepen? Dan kan uw werkgever het LKV aanvragen via de loonaangifte. Uw werkgever heeft wel een kopie van uw doelgroepverklaring LKV nodig om het LKV aan te vragen.
Henk Schriever (UWV)
Arbeidsdeskundige
Participatiewet
óók interessant...
14-01-2018
Ongewenst effect QuotumWet  opgeheven
Er is een wijziging betreffende het doelgroepregister banenafspraak.

Tot voor kort was vastgesteld dat iemand die het minimumloon zou verdienen na twee jaren uit het doelgroepregister zou gaan. Deze uitvoering van deze regel is opgeschort in afwachting van het  moment dat dit uit de regelgeving geschrapt kan worden. Voordeel is dat werkgevers geen zorgen meer hoeven te hebben dat een werknemer uit het doelgroepregister is gegaan in de periode dat deze bij hem in dienst is. Bij het eventueel ingaan van de QuotumWet zou dat een ongewenst effect zijn.

Henk Schriever (UWV)
Arbeidsdeskundige
Participatiewet
20-12-2017
Praktijkonderwijs wil toelatingscriteria behouden
Het behoud van de PRO-toelatingscriteria is van groot belang, omdat er anders meer leerlingen met gedragsproblemen uit cluster 4 van het speciaal onderwijs naar de praktijkscholen zullen gaan, vreest directeur Arian Koops van de openbare regionale school voor praktijkonderwijs Het Segment in Gouda, die mede namens de Sectorraad Praktijkonderwijs spreekt.
09-11-2017
'vertrouwen in de toekomst' en 'werken met een beperking'
Wat zegt het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en CU over arbeidsparticipatie van mensen met een beperking? We hebben een aparte pagina voor dit onderwerp geopend.
interessante voorlichtingsfilmpjes
Onderstaande filmpjes zijn goed te gebruiken bij voorlichting van collega's, ouders of leerlingen. Heb je zelf ook interessante tips, geef ze dan door a.u.b. Bij voorbaat dank.
07-06-2017
Q&A Regiobijeenkomsten ‘Schakelen van school naar werk’
In het voorjaar van 2017 zijn er zeven regionale bijeenkomsten georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de Sectorraad Praktijkonderwijs en het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs. Deze bijeenkomsten zijn specifiek voor het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Deelnemers zijn bijgepraat over de laatste wijzigingen in de Participatiewet, beschut werk en de wetgeving voor de Banenafspraak. Over mogelijkheden en kansen voor samenwerking tussen school, gemeente en UWV. Over praktische instrumenten als de Implementatiescan en over voorbeelden uit de praktijk als de Zeeuwse Stichting Maatwerk. Ook een vragenvuur vanuit de zaal aan een panel van deskundigen is onderdeel van de bijeenkomst. Al deze vragen en antwoorden worden in dit document gedeeld.
07-06-2017
Extra aandacht voor beschut werk

Beschut werk is heel belangrijk. Het is belangrijk voor die mensen die wel kunnen en willen werken, maar dusdanig veel begeleiding of aanpassingen op het werk nodig hebben, dat ze niet zomaar aan de bak kunnen bij een reguliere werkgever. Werken en eigen geld verdienen is echter goed voor hun zelfverzekerdheid en zelfredzaamheid. Deze mensen willen meedoen en verdienen ook een kans!


25-02-2017
Arbeidsmarktpositie Laagopgeleiden in Zeeland (rapport ZB)
Interessant rapport van ZB over de arbeidsmogelijkheden en arbeidskansen van laag opgeleiden in Zeeland. Wat zijn kansberoepen, waar zit toekomst in?
Uitstroom uit VSO en PRO wordt door de ZSM voor de zomer van 2017 geraamd op 275. Hiervan gaat 55% naar regulier vervolgonderwijs, 25% gaat naar werk (in meerderheid met gemeentelijke ondersteuning) en 16% gaat naar dagbesteding. 4% valt weg uit het ‘systeem’.
01-05-2017
Verkenning toekomstbestendig praktijkonderwijs
In het kader van de verdere inpassing van het praktijkonderwijs in passend onderwijs zijn er in oktober 2016 drie regionale bijeenkomsten georganiseerd. Vanuit PrO-scholen werd benadrukt dat PrO een reguliere schoolsoort is en dat er zorgen zijn dat de identiteit van deze schoolsoort verloren zal gaan als de uniforme criteria losgelaten worden. Belangrijke aandachtspunten die naar voren kwamen waren dan ook de positie van het PrO als schoolsoort in het stelsel van VO en de positie binnen de samenwerkingsverbanden. Daarnaast zien we dat het onderwijsveld en de maatschappij rondom het PrO veranderen. Dit heeft geleid tot vervolggesprekken tussen OCW, de VO-raad en de Sectorraad PrO over hoe het praktijkonderwijs een stevig, herkenbaar en toekomstbestendig onderdeel is en blijft van het onderwijsstelsel.
Middels enkele gesprekstafels zal verder gesproken worden over een aantal onderwerpen van de verkenning.
14-04-2017
Aantal examens leerlingen VSO neemt toe
Het aantal leerlingen dat in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) examen doet neemt toe. Dat blijkt uit de schriftelijke reactie van staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer op de verschillen in examinering in het vso en het regulier voortgezet onderwijs.
19-03-2017
Kennisdocumenten Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
12-03-2017
stroomschema beoordeling arbeidsvermogen
Hieronder het nieuwste en meest actuele schema en toelichtingen.
Download hier de volledige publicatie (PowerPoint)
15-02-2017
SBB-Boris op bijeenkomst maatwerkgroep
Marc Hulsen van SBB gaf tijdens de maatwerkbijeenkomst op 14 februari informatie en uitleg over het Borisproject. Interessant en waardevol waren veel gehoorde reacties. Hieronder enkele nuttige hyperlinks:
praktijkloket (aanmelden vereist)

Download hier het reglement erkenning leerbedrijven SBB. Interessant voor de school, maar ook voor de bedrijven waar leerlingen stage (gaan) lopen.
'beschut werk'-plekken per gemeente in 2017 en 2018'
Cijfers voor Zeeland...
Hoeveel plaatsen 'beschut werk' dienen gemeenten dit jaar en volgend jaar in te vullen?
Op de website van LECSO staat een artikeltje, nog vóór het in de staatscourant staat/stond. Ook interessant: het daarbij gepubliceerde PDFbestand waarin van álle Nederlandse gemeenten de cijfers worden genoemd.
09-02-2017
Vooraankondiging subsidie Praktijkleren
Minister Jet Bussemaker heeft onlangs het besluit genomen, dat erkende leerbedrijven die stagiaires van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en entree in het vmbo, ook gebruik kunnen gaan maken van de subsidieregeling Praktijkleren. (schooljaar 2017-2018) Het gaat om het buitenschoolse praktijkgedeelte in het laatste leerjaar voor VSO en praktijkonderwijs en voor entree in het VMBO om het derde en vierde leerjaar.
De subsidie Praktijkleren maakt het voor erkende leerbedrijven mogelijk een financiële tegemoetkoming  van maximaal € 2.700,-  per jaar te ontvangen per stagiair. De subsidie is een extra stimulans voor erkende leerbedrijven, kwetsbare leerlingen stage te laten lopen in hun bedrijf teneinde de kans op een baan na hun opleiding te vergroten.
De uitbreiding van de  subsidieregeling Praktijkleren wordt binnenkort gepubliceerd. Zodra de regeling bekend is, verschijnt deze op de website van ZSM. (Zie HIER de brief met de vooraankondiging.)
De contouren van de uitbreiding van de subsidieregeling Praktijkleren zijn al duidelijk en zal naar analogie van het compartiment VMBO worden ingevuld t.w.:
  • Het gaat om het buitenschoolse praktijkgedeelte in het laatste leerjaar voor vso en
  • praktijkonderwijs en voor entree in het vmbo om het derde en vierde leerjaar;
  • Het buitenschoolse praktijkgedeelte omvat tenminste 640 klokuren per schooljaar;
  • Elke schoolweek in het laatste leerjaar omvat tenminste binnenschools onderricht;
  • Om voor het maximale subsidiebedrag (€ 2700) in aanmerking te komen, moet
  • gedurende minimaal 40 weken begeleiding zijn verzorgd tijdens het schooljaar;
  • Het leerbedrijf moet erkend zijn (zo niet, dan dient men erkenning aan te vragen bij SBB).
31-01-2017
Mensen met een beperking aan de slag!
Op de website 'Samen voor de klant' is een waaier gepubliceerd met de titel 'Mensen met een beperking aan de slag!'. Deze handreiking gaat over de dienstverlening aan werkgevers bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in het bijzonder mensen met een arbeidshandicap. De informatie is bedoeld voor iedereen die bij deze dienstverlening betrokken is, met name als u werkt bij een werkgeversservicepunt (WSP).

16-01-2017
rekentool loonkostensubsidie vernieuwd
De rekentool Loonkostensubsidie is vernieuwd: er is nu een webbased tool beschikbaar in plaats van een tool in Excel. U kunt heel eenvoudig door het invullen van 4 velden berekenen hoe hoog de loonkostensubsidie is. Hierbij is uitgegaan van de nieuwe regels die per 1 januari 2017 gelden waarbij de loonwaarde niet meer wordt vastgesteld ten opzichte van het 'rechtens geldend loon', maar ten opzichte van het wettelijk minimum loon. Daarnaast zijn de bedragen voor 2017 ingevoerd. Nieuw in de webbased tool: u kunt aangeven welke CAO (36, 38 of 40 uur) van toepassing is. In februari wordt de tool uitgebreid zodat o.a. (weer) zichtbaar wordt voor de gemeente wat de besparing is bij de inzet van loonkostensubsidie ten opzichte van een uitkering. In de uitgebreide versie is de tevens de gebruikershandleiding beschikbaar.

Toolkit ‘Participatie en banenafspraak’
De toolkit ‘Participatie en banenafspraak’ bevat alle (wettelijke) regelingen die professionals kunnen inzetten om werkgevers te helpen de doelen van de Participatiewet en de banenafspraak in het sociaal akkoord te realiseren.
Daarnaast zijn er onder de kop ‘ondersteuning en advies’ ook aanpakken of methodieken opgenomen om werkzoekenden met een arbeidshandicap aan het werk te helpen.


10-01-2017
Vanaf 1 januari 2017 kunnen mensen zelf een advies beschut werk aanvragen
De Participatiewet is vanaf 1 januari 2017 gewijzigd. Vanaf die datum kunnen mensen zelf een advies beschut werk bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) aanvragen. Voorheen kon alleen de gemeente een advies bij UWV aanvragen. Op het moment dat een persoon een positief advies beschut werk van UWV ontvangt, is de gemeente verplicht, onder bepaalde voorwaarden, deze persoon een beschut werkplek te bieden.

17-12-2016
Programmaraadjournaal op website Samen voor de klant
Terug naar de inhoud